Termes i Condicions

1) L'accés a aquest website és responsabilitat exclusiva dels usuaris.
2) L'accés i navegació en aquest website suposa acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i termes d'ús contingudes en l'espai web anteriorment mencionat.
3) Està totalment prohibida qualsevol reproducció parcial o total dels continguts de l'espai web sense consentiment exprés del propietari del copyright.
4) Segons les disposicions legals americanes, tots els nens nord-americans menors de 13-18 anys han de demanar permís als seus pares per poder navegar per l'espai web.
5) Al acceptar el present contracte, vostè declara expressament que (i) és una persona capaç de discernir; (ii) que ha entrat a aquest website per voluntat pròpia i que no ha sigut coaccionat per fer-ho; (iii) que la selecció de Productes o Serveis que l'Usuari desitgi adquirir ho fa únicament pel seu propi compte i risc; i (iv) que ha llegit els termes i condicions d'aquest contracte, acceptant-los pel seu propi compte i risc.